GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Heb je een bedrijf? Dan heb je ook een preventiemedewerker!

Met de nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 van kracht wordt, ligt de nadruk minder op verzuim en meer op het voorkomen ervan. En dat zorgt voor een prominentere rol van de preventiemedewerker, die de werkgever ondersteunt en adviseert bij de zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor wie zich afvraagt hoe dat ook al weer precies zit met die preventiemedewerker, zetten we alles even op een rijtje.

De taken van de preventiemedewerker

Vanuit de wetgeving kent de preventiemedewerker drie taken:

  • (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • (mede) uitvoeren van deze maatregelen. Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Je zou kunnen denken dat het handiger is om de kennis en expertise van een preventiemedewerker extern in te huren. Helaas… dat mag niet, tenzij het aantoonbaar onmogelijk is om het intern te organiseren. Ook moet je als bedrijf de preventiemedewerker de ruimte geven om voldoende tijd vrij te maken voor het uitvoeren van alle taken.

Wil je meer weten over de preventiemedewerker en wat GvM Werkt! daarin kan betekenen? Bel 033 456631 of stuur een mail naar info@gvmwerkt.nl

Het is vanzelfsprekend dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring moet beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Als die kennis onvoldoende aanwezig is, kan een cursus uitkomst bieden. Zo’n cursus kan worden aangeboden door de verzuimverzekeraar, dus informeer daarnaar bij je verzekeringsadviseur.

Meer weetjes over de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is verplicht op grond van artikel 13 van de Arbowet. In dat artikel staat dat een werkgever zich bij zijn arbobeleid moet laten bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Er staat niet om hoeveel preventiemedewerkers het moet gaan. Wel moet het aantal preventiemedewerkers voldoende zijn om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat kan onder meer betekenen dat een bedrijf met meer of grotere risico’s ook meer preventiemedewerkers moet aanstellen. Uiteindelijk is de situatie in je bedrijf dus bepalend. Bij bedrijven met 25 of minder werknemers mag de directeur zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Gezonde Visie op Mogelijkheden Werkt!
Wilt u dat zelf ook ervaren?
Neem dan contact ons op.

Inloopspreekuur
Elke donderdag vanaf 17.00 uur. Lees meer over het inloopspreekuur in Amersfoort

GvM Werkt!