GvM Werkt! is het bureau voor professionele begeleiding bij:

Wanneer er sprake is van langdurig ziek zijn, moet het tweede spoor dan na één jaar ziekte worden ingezet?

Wanneer blijkt dat eigen werk niet meer passend is, niet meer passend te maken is en er ook geen andere passende functie binnen de organisatie/holding is, moet het tweede spoor worden ingezet, ongeacht hoelang iemand ziek is. Wanneer het nog niet duidelijk is of er mogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf, is het verstandig om toch al het tweede spoor in te zetten, ook al is het eerste ziektejaar nog niet verstreken.

Een tweede spoor traject moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (in de 52ste verzuimweek) worden gestart.

Re-integratieactiviteiten in het tweede spoor kunnen na de eerstejaarsevaluatie alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden.

Wat is een deskundigenoordeel?

Tijdens de loondoorbetalingsperiode kan er een geschil ontstaan over de vraag of de werknemer nog ziek is, en of er passend werk voorhanden is. Ook kan er een geschil ontstaan over de belastbaarheid van de zieke medewerker. Dan kan het UWV om een deskundigenoordeel worden gevraagd. Deze geeft richting, maar er kunnen bij de WIA-aanvraag geen rechten aan worden ontleend.

Kan ik mijn zieke werknemer na 104 weken loondoorbetaling in dienst houden?

Ja, dat kan. Let wel, als niet vaststaat dat de passende arbeid nieuwe, afgesproken arbeid is, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer geen recht heeft op loon of uitkering als hij of zij opnieuw ziek wordt. De werkgeversplicht tot loondoorbetaling voor de afgesproken arbeid eindigt namelijk na twee jaar. Het is dus verstandig dat u uw medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst geeft als u uw medewerker na 104 weken in dienst houdt, waarin is opgenomen dat de functie is gewijzigd. Bij nieuwe, afgesproken arbeid, geldt een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar vanaf het moment dat de medewerker opnieuw ziek wordt.

Als het nodig is kan je bij het UWV subsidie aanvragen voor aanpassingen aan de werkplek en in sommige gevallen kan de werkgever ook een ziektewetuitkering aanvragen als de werknemer ziek wordt.

Als ik een WIA/WGA heb, moet de nieuwe werkgever dan mijn volledige uurloon betalen?

Nee, in eerste instantie mag de werkgever 50% van de restverdiencapaciteit betalen. Dus als de nieuwe medewerker voor 60% een WGA-uitkering ontvangt, dan heeft hij nog 40% restverdiencapaciteit. Wanneer deze medewerker in dienst komt, hoeft de werkgever in eerste instantie maar 20% van die restverdiencapaciteit te betalen. Wel is het verstandig om een plan van aanpak te maken waarin staat hoe de medewerker weer kan groeien in functie en salaris.

Als ik een tweede spoor re-integratietraject krijg, zoekt het re-integratiebedrijf dan een nieuwe baan voor mij?

Ja en nee… Het is een samenwerking en ja, het re-integratiebedrijf zal mee zoeken naar vacatures en het netwerk inzetten om een passende baan te vinden. Echter wordt ook van de deelnemer van het traject verwacht te solliciteren en het eigen netwerk te benaderen en uit te breiden.

Hoelang blijf ik als werkgever verantwoordelijk voor mijn zieke medewerker?

Wanneer uw medewerker ziek wordt, heeft u twee jaar loondoorbetalingsverplichting. Na die twee jaar kan WIA worden aangevraagd bij het UWV. Wanneer het UWV vindt dat u te weinig heeft gedaan om uw medewerker weer aan de slag te helpen, kan het UWV u een loonsanctie van een jaar opleggen. Ontvangt uw medewerker een WGA en bent u eigen risicodrager voor de WGA, dan betaalt u deze WGA-uitkering middels een premieverhoging. Tevens bent u als eigen risicodrager nog tien jaar lang verplicht om uw medewerker te ondersteunen in de re-integratie.

 

Kan ik als zieke medewerker ook een loonsanctie krijgen?

Ja, dat kan. Wanneer u niet meewerkt aan uw eigen re-integratie, kunt u ook een loonsanctie krijgen. U wordt dan ‘gekort’ in de uitkering die u na uw dienstverband ontvangt van het UWV. Het is zelfs zo dat uw werkgever u mag ontslaan binnen de twee jaar ziekte. Dit is echter een uiterst middel en moet aangevraagd worden bij het UWV.

Welke voordelen/regelingen/voorzieningen zijn er voor de medewerker die langer dan twee jaar ziek is geweest?

Als een werkgever een medewerker wil aannemen die langer dan twee jaar ziek is geweest, zitten daar (financiële) voordelen aan voor de werkgever. Het gaat om de volgende voorzieningen:

 1. De no-risk polis is een voorziening die zorgt dat de werkgever de eerste vijf jaar van het dienstverband (en in bepaalde gevallen ook daarna) nauwelijks risico loopt wanneer de werknemer ziek wordt. De werknemer heeft dan ook recht op een ZW-uitkering, maar de werkgever mag deze in mindering brengen op het loon dat hij moet doorbetalen. Dit wordt dan betaald door het UWV. Mocht de medewerker een WIA toegekend krijgen, dan leidt dat niet tot een hogere WIA-premie na einde wachttijd (na 104 weken)
 2. WTL Wet tegemoetkoming loondomein nieuwe regeling die per 1 januari 2018 is ingegaan. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit de doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. De werknemer moet wel een doelgroep verklaring LKV bij het UWV aanvragen. Het gaat vooral om:
  1. Oudere werknemers met een uitkering (56 jaar en ouder)
   1. Maximaal € 6000,- per kalenderjaar, maximaal 3 jaar.
  2. Arbeidsgehandicapte werknemers
   1. Maximaal € 6000,- per kalenderjaar, maximaal 3 jaar.
  3. Werknemers met doelgroep banenafspraak en scholing belemmerden.
   1. Maximaal € 2000,- per kalenderjaar, maximaal 3 jaar.
  4. Herplaatsen arbeidsgehandicaptemedewerker
   1. Maximaal € 6000,- per kalenderjaar, maximaal 1 jaar.
 3. Arbeidsplaatsvoorziening
 1. Meeneembare voorziening zoals een stoel, bureau, brailleleesregel, spraaksoftware of een ander hulpmiddel dat op het individu is afgestemd en meegenomen kan worden.
 2. Vervoersvoorziening zoals een auto, vergoeding voor taxi of andere vormen van vervoer.
 3. Intermediaire activiteiten; denk hierbij aan een doventolk of voorleeshulp.
 4. Voor aanpassingen aan machinepark of faciliteiten voor invaliden kan de werkgever subsidie aanvragen

 

Ben ik als werkgever in het eerste spoor ook verplicht om bij andere werkgevers te zoeken naar mogelijkheden voor mijn medewerker?

Nee, in het eerste spoor nog niet, in het tweede spoor wel. Het is wel verstandig om ook in het eerste spoor alvast te kijken of er externe mogelijkheden zijn.

Als ik als werkgever uitstel voor de WIA heb aangevraagd, kan ik dan in de verlenging van de loondoorbetalingsperiode ook een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV?

Nee, dat is niet mogelijk.

Mag een werkgever de langdurig zieke werknemer een salaris betalen wat onder het minimumloon ligt?

Als de werknemer in zijn of haar 2e ziektejaar zit, mag de werkgever salaris betalen wat onder het minimumloon ligt. Wanneer de werknemer en diens partner onder het sociaal minimum komen, kan er mogelijk recht zijn op een toeslag van het UWV.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem contact met ons op of kom langs het gratis spreekuur.